หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(English) : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(English) : B.Eng (Electrical Engineering)

ปรัชญาและปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ สามารถนำความรู้ แนวคิด หลักการและเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติค้นคว้า และประกอบวิชาชีพในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

2.สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3.มีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบตลอดจนศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆในระดับสูง

4.มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาในสังคม ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

> นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์) หรือ ปวช. (สายช่าง)
> นักเรียนที่จบ ปวส. (สายช่าง) เทียบโอนหน่วยกิตได้โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี 

หมายเหตุ  นักเรียนที่จบ ปวส. สามารถมาเทียบโอนรายวิชาได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้ง 2 แบบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาหรือแขนงวิชาที่เรียนตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในองค์การธุรกิจเอกชน องค์การรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ มีตำแหน่ง เช่น แผนกบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์วิศวกรรมต่างๆ แผนกขายสินค้าวิศวกรรม รวมทั้งในโรงงาน เรือเดินทะเล โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ อาคารใหญ่ ๆ ที่ใช้เครื่องจักรกลทันสมัยก็มีความต้องการวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังอาจเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมการบินพาณิชย ์ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานช่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยช่างของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ สำหรับองค์การรัฐวิสาหกิจที่ต้องการวิศวกร ได้แก่ การไฟฟ้าต่าง ๆ การปิโตรเลียม การรถไฟ การบินไทย องค์การขนส่งมวชน บริษัทวิทยุการบิน องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปา และบริษัทเดินเรือไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะการรับปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์รับทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ออกแบบติดตั้ง วางโครงการต่าง ๆ ทางด้านช่างตลอดจนใช้ความรู้ในด้านการค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วย

แนวทางการศึกษาต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขา วิชาต่าง ๆ ดังนี้


1. ระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อัตราค่าเล่าเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตละ 1,000 บาท
วิชาพื้นฐานอาชีพและวิชาชีพ หน่วยกิตละ 1,500 บาท