บุคลากรในภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 

          e-mail :: nit.pes@dpu.ac.th

          ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด
                  

          1. Nit Petcharaks, “Multi-Objective Unit Commitment”,EECON31,Electrical Engineering Conference 31, 
              Srinakharinwirot University and Sripatum University, Royal Hill Golf Resort and Spa, Nakorn Nayok,
              29-31 October 2008, Best Paper Award.

           2. Nit Petcharaks, “Fast lagrangian relaxation for constrained generation scheduling in a centralized 
               electricity market ”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, January 2008

           3. Aniwat Thongheet, Thanachai Chimhat and Nit Petcharaks, “Hydrothermal scheduling by Mixed
               Integer Programming”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 (EECON-33) เชียงใหม่, 1-3 ธ.ค. 53

           4. Nit Petcharaks, “Verifying lightning protection Program”. KKU-IENC 2012 Khonkan University -
               International Engineering Conference, paper. No.148, May 10-12, 2012.

           5. Nit Petcharaks, “Lightning Protection for Roof-Mounted Solar Cell Using Two Masts”. RCAEM-II 2nd
               Region Conference on Applied and Engineering Mathematics, paper No. NA15, May 30-31, 2012.

  

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

           ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

             e-mail :: alex.pon@dpu.ac.th

           ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด

           1. ตีพิมพ์งานวิจัยระดับประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ E-Learning  

           2. ออกแบบวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้แก่สมาคมผู้พิการทางสายตาของ
               ประเทศไทย  


          รองศาสตราจารย์ ดร.บงการ หอมนาน 
          
           e-mail :: bongkarn@dpu.ac.th 

          
           ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด          

           1. Bongkarn Homnan,“The Comparison of Numeric Retrievals Using Image Based Matching in Remote
               Measuring System”, International Journal of Information Technology and Network Application ,Vol.2, No.2, 
               April 2012.

            2. บงการ หอมนาน,“Improvement of MIMO Wireless Network Capacity Using Channel-Response-Shaping 
                Process (2552)”. EECON-32. 28-30 ต.ค. 52.

            3. บงการ หอมนาน, "การตรวจจับขอบภาพเคลื่อนที่โดยใช้อัลกอริทึมไฮบริด".วารสารสุทธิปริทัศน์ ฉ.71, ก.ย.-ธ.ค. 52.

            4. บงการ หอมนาน, "การปรับความสว่างแบบปรับตัวโดยใช้หน้าต่างเลื่อนฐานเบต้าของฮิสโตรแกรมสำหรับภาพเคลื่อนไหว".
                การประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5, มธบ., 21-22 ต.ค. 52.

            5. Bongkarn Homnan,“On The Cell Coverage Area of Overlays Area-Based Cellular Model in Wireless Cellular
                Systems: Base Station Locations”. International Conference on Future Network 2009, March 7-9, 2009.

 

         ดร.ธงชัย จรณะสมบูรณ์      

           e-mail :: thongchai_char@yahoo.com 

          ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกว

         1. เป็นคณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร 

         2.เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก
 

          รองศาสตราจารย์ปุณยวีร์ จามจรีกุล

           ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด

          1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

          2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "High fower outdoor Shelter for Telecommunication"

          3. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ "แบบจำลองโรงอบสินค้าเกษตรกรรม" เข้ารอบที่ 3 จำนวน 20 ทีมจากทีมแข่งขันทั่ว
              ประเทศของ M - 150 ปี 2551

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ จางอิสระกุล 

          e-mail :: pramote@dpu.ac.th, pramote.j@eng.dpu.ac.th

          ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด

          1. ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย "การวัดการสะท้อนของวัตถุในสนามแม่เหล้กไฟฟ้า"  

          2. ตีพิมพ์งานวิจัยระดับประเทศเกี่ยวกับสายอากาศและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย FiniteElement 


 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พรหมพิทักษ์
         
         
ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด
           -            รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ เลาหชัย

           e-mail :: pantep.lao@dpu.ac.th 
  
           
ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด
           -


          
อาจารย์เกียรติขจร  วรปรัชญา

           e-mail :: kiatkajohn.wor@dpu.ac.th

           ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด

             1. เกียรติขจร วรปรัชญา และ ผศ.ดร.ภูริต ธนกิจเกษม, "Worst Case Performance scheduling facing Uncertain Disruption in
    
                 a continuous Casting Process". IEEM 2553. 8 ธ.ค. 2553.            อาจารย์ยุทธนา จงเจริญ 

            e-mail :: yutanac@hotmail.com ; yutana.c@eng.dpu.ac.th
             
             
ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวด
             
               1. Yutana Chongjarearn และ Pantep Laohachai,“Stator-Voltage Vector Control of a Doubly-Fed Induction 
    
                   Generator”.The 34th Electrical Engineering Conferrence(EECON-34) ,Vol.1 P365-368, Nov 30-Dec 2, 2011.

   2. Yutana Chongjarearn. "Double-fed Induction Generator wind Turbine Model for fault ride-through Invertigation". 
       The 9th International Conferrence on Electrical Engineering /EletronicsComputer,Telecommunication and 
       Information Technology (ECTI-CON 2012), May 16-18, 2012.


 

ครูปฏิบัติการ

นายราชันย์  สีดอกพุด

นายพงษ์ศักดิ์  พิมเสน

นายอนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว

น.ส. นฤทัย  เสนาคง

น.ส. นูรีซัน  อาลี