ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยเปิดทำการสอนทั้งในภาคปกติและภาคค่ำ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี "วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ วศ.บ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาหรือแขนงวิชาที่เรียนตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในองค์การธุรกิจเอกชน องค์การรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ มีตำแหน่ง เช่น แผนกบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์วิศวกรรมต่างๆ แผนกขายสินค้าวิศวกรรม รวมทั้งในโรงงาน เรือเดินทะเล โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ อาคารใหญ่ ๆ ที่ใช้เครื่องจักรกลทันสมัยก็มีความต้องการวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังอาจเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมการบินพาณิชย ์ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานช่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยช่างของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ สำหรับองค์การรัฐวิสาหกิจที่ต้องการวิศวกร ได้แก่ การไฟฟ้าต่าง ๆ การปิโตรเลียม การรถไฟ การบินไทย องค์การขนส่งมวชน บริษัทวิทยุการบิน องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปา และบริษัทเดินเรือไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะการรับปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์รับทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ออกแบบติดตั้ง วางโครงการต่าง ๆ ทางด้านช่างตลอดจนใช้ความรู้ในด้านการค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วย

แนวทางการศึกษาต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขา วิชาต่าง ๆ ดังนี้


1. ระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ สามารถนำความรู้ แนวคิด หลักการและเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติค้นคว้า และประกอบวิชาชีพในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

2.สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3.มีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบตลอดจนศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆในระดับสูง

4.มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาในสังคม ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี