เว็ปไซต์คำนวณค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้า

<คำนวณค่าไฟฟ้า>

 
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 8.19
5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 5) 0  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 - 15) 1.3576  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 - 25) 1.5445  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 - 35) 1.7968  
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 - 100) 2.1800  
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 - 150) 2.2734  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  
1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 40.90
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 150) 1.8047  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  

1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Off Peak
1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 3.6246 1.1914 228.17
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 4.3093 1.2246 57.95
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดที่การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไป จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้อัตราประเภทที่ 1.1.2
  3. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
  4. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
-------------------
ชื่อโครงการ โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทผู้อยู่อาศัย
Program For Electricity Bill Computation

<คำนวณค่าไฟฟ้า>

 

Powered by : DPU's Electrical Engineering Faculty All rights reserved.
ผู้เยี่ยมชม => 45442