ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      ในปัจจุบันและโลกอนาคตไฟฟ้ามีความจำเป็นในการใช้ชีวิตเราเป็นอันมาก เราใช้ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบาย ใช้ทางด้านความปลอดภัยและเชิงป้องกัน  ใช้ในกองทัพทหาร และในอวกาศ ดังนั้นงานวิศวกรรมไฟฟ้าจึงเข้าแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆอุตสาหกรรม และมีการนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีขั้นสูง วิศวกรไฟฟ้าทุกคนจึงมีความรู้พื้นฐานที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และสามารถนำไปพัฒนางานในวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง

      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปิดสอนมานานกว่าสิบปี ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรและได้รับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคณะกรรมการกำกับมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าปัจจุบันเป็นหลักสูตร วศบ. ไฟฟ้ากำลัง ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสภาวิศวกร เราไม่มีหลักสูตรต่อเนื่อง แต่เรามีหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้ที่จบ ปวส. บัณฑิตของเราสามารถสมัครสอบขอใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้าได้

      ในช่วงที่นักศึกษาอยู่กับเรา จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เราจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ปีละ 2 ครั้’ง เช่น โรงไฟฟ้าไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าลำตะคลอง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ นอกจากนี้เรายังจัดงานพบปะลูกศิษย์อาจารย์  จัดอบรมเพิ่มความรู้ และเรายังมีศูนย์เตรียมความพร้อมของบัณฑิต

      หลักสูตรของเรามุ่งสร้างวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจทางไฟฟ้า และมีความชำนาญด้านการปฏิบัติ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ ประยุกต์ และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้ เราดูแลนักศึกษาของเราทั้งด้านความรู้ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความชำนาญในศาสตร์ และความพร้อมในการทำงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เส้นทางสู่แชมป์เอเชีย จักรพงษ์ เพ็งแจ่มแจ้ง

มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนตราษตระการคุณ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กำลังศึกษาปริญญาโทการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 AWARDS AND SCHOLARSHIPS

Second runner of ABU Asia-Pacific Robot Contest 2012 and  Best Engineering Award.

Champion of ABU Robot Contest Thailand 2012

Champion of ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011

Champion of ABU Robot Contest Thailand 2011

Best Design Award, I Nexus Thailand Robot Contest 2010 at AIT

นาย รวิเนศ เพชรศาสตร์

ได้รับทุนตัวแทนจังหวัด