วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ภาคปกติ (112 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3
CE 221 วงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 222 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
PH 203 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3
PH 213 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3
  รวม 17
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 223 การออกแบบและจำลองระบบดิจิทัล 3
CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3
GE 139 องค์รวมแห่งชีวิต 1
LA 102 ภาษาอังกฤษ 2 3
CE 274 การสื่อสารข้อมูล 3
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3
 
รวม 19
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
CE 314 ทฤษฎีการคำนวณ 3
CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
CE 377 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3
  รวม 19
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 213 สัญญาณและระบบ 3
CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3
CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3
CE 329 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 1
CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
CE 355 การโปรแกรมเชิงภาพ 3
LW 391 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
  รวม 17
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  การฝึกงาน 240 ชั่วโมง -
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3
CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3
CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1
LA 219 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
  วิชาเฉพาะเลือก 9
  รวม 19
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 341 การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ 3
CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3
LA 220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
CE วิชาเฉพาะเลือก 9
  รวม 18