วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ( 139 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3
GE 139 องค์รวมแห่งชีวิต 1
IE 201 ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง 2
LA 001 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 -
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
PH 203 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3
PH 213 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
  วิชาเลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3
  รวม 16
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3
LA 011 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
-
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3
  วิชาเลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
  วิชาเลือกเสรี 3
  รวม 15
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 216 หลัีกการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
CE 221 วงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 222 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
CE 224 วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 314   ทฤษฎีการคำนวณ    3
LA 101 ภาษาอังกฤษ 1 3
MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3
  รวม 19
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3
CE 223 การออกแบบและจำลองระบบดิจิทัล 3
CE 213 สัญญาณและระบบ  3
CE 225 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 226 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
CE 274 การสื่อสารข้อมูล 3
LA 102 ภาษาอังกฤษ 2 3
  รวม 19

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3
CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
CE 377 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3
LA 219 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
  รวม 19
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3
CE 329 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 1
CE 334 การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ 3
CE 355 การโปรแกรมเชิงภาพ 3
CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
LA 220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
  วิชาเฉพาะเลือก 3
  รวม 18

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 CE 401 การฝึกงาน 240 ชั่วโมง  -
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3
CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3
CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1
  วิชาเฉพาะเลือก 9
  วิชาเลือกเสรี 3
  รวม 19
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ฺBA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3
LW 391 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3
  วิชาเฉพาะเลือก 6
  รวม 15