การติดต่อ


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 591
โทรสาร 0-2954-7356