ผลงานนักศึกษา

ปีการศึกษา 2551
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน ABU Robocon Contest 2008

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รายการ Toyota Smart Robot Contest 2008 ณ ไบเทค บางนา
นายธนุวัตร คุ้มไข่น้ำ (ป๊อบ) สมาชิกทีม Salary Man ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Cisco National Networking Skill Competition 2008
นางสาวสุชาดา สุขศรีและนางสาวศศิมาภรณ์ คงดี สมาชิกทีม CE-DPU2 ได้รับรางวัลชมเชยจาก "การแข่งขันคณิตศาสตร์วิศวกรรมระดับปริญญาตรี ปีที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 โดยทำคะแนนในรอบแรกเป็นอันดับที่ 2 และทำคะแนนในรอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นอันดับที่ 4
นายเทวิน จันต๊ะนุ ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในการแข่งขัน National Skills Competition in Telecom and IT/PC Network 2009 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ บริษัท Cisco system Thailand และจะแข่งขันในรอบตัดสินภาคปฏิบัติในวันที่ 27 มีนาคม 2552 โดยในรอบนี้ นายเทวินติดอันดับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 20 ลำดับแรก และนิสิตนักศึกษาที่เข้ารอบล้วนเป็นนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเช่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เชียงใหม่และ ขอนแก่น โดยมีนายเทวินเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงคนเดียวที่เข้ารอบ และผลการแข่งขันรอบสุดท้ายคือ นายเทวินได้คะแนนเป็นลำดับที่ 11 จากผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน
"โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องอินิกมา" โดย นายอติภัทร จันทร์จิต ผ่าน เข้ารอบและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทย หรือ NSC

ทีม Warming ของภาควิชาฯคว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดการออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัว สำหรับติดตั้งกับรถประจำทางขนส่งมวลชน (Thailand Design Challenge Contest 2008) ซึ่งจัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัว(TESA), NECTEC, TOYOTA และ ขสมก. ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ถึง 30 มีนาคม 2552 โดยนักศึกษาได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล


ร่วมแข่งขันรายการการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand Rescue Robot Championship 2008) วันที่ 20-26 ต.ค. 51
ร่วมแข่งขันรายการ TESA Top Gun Rally 2008 (20-25 ต.ค. 51) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมแข่งขันรายการ Cisco National Networking Skill Competition 2009 จัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปีการศึกษา 2550
นายธนุวัตร คุ้มไข่น้ำ ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน Cisco National Networking Skill Competition 2008 จัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้เป็นตัวแทนคัดเลือกไปแข่งขันระดับนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับอุดมศึกษา ปี 2550 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นายธานุรัฐ ไกรฤกษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TESA Balancing Robot 2006 จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
นายปิยะ ตันติวิชาญ และนายธนุวัตร คุ้มไข่น้ำ ได้รับรางวัล Spirit ยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน Network Security Contest 2006 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชัน โซลูชั่น จำกัด
ปีการศึกษา 2549
นายเพทาย อัครจริยะกุล, นายเจษฎา คนยืน และนายพีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน CNAPl Networking Skills Competition 2006 จัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายวีรชน วังกาวี, นายอนุศิษฎ์ ดิษดำ และนายปวิช แซ่อึ้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันไทยแลนด์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 2006 จัดโดย กระทรวงไอซีทีและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานนพรัตน์ทองคำ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายวินัย กุลทยาวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากงานนพรัตน์ทองคำ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายประสงค์ ละชั่ว ได้รับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติและขวัญใจนพรัตน์ จากงานนพรัตน์ทองคำ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีการศึกษา 2548
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ "เอ บี ยู โรบอท คอมเทสต์ 2005" จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยมี นายธานุรัฐ ไกรฤกษ์ และนายปิยะ ตันติวิชาญ นักศึกษาของภาควิชาฯ เข้าร่วมทีม
นายปิยะพงษ์ สุขบัวทอง, นายธนากร ส่งทวน, นายอนุชา ตันติยะวงศ์ษา และนางสาวทิพย์วัลย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป จาการแข่งขัน Solar Innovative Contest 3 จัดโดย บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
ผลงาน "Golf" ของ นายวินัย กุลทยาวัฒน์ และ นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด National Software Contest 2007 ประเภท Mobile Application จัดโดย NECTEC
นายวินัย กุลทยาวัฒน์ ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
นายเพทาย อัครจริยะกุล, นายวีรชน วังกาีวี นายพีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์ และนายปรัชญา นครคำสิงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันออกแบบเกมบนโทรศัพท์มือถือ Nokia N-Gang University Design & Challenge จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรี นารีรัตน์)
นายธานุรัฐ ไกรฤกษ์ และนายปิยะ ตันติวิชาญ สมาชิกทีมเจ้าแม่คลองประปาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับอุดมศึกษา จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย