หลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับวุฒิปริญญาตรี 'วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต' ใช้อักษรย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตออร์)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ภาคปกติ