ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นภาควิชาหนึ่งใน 6 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ให้การศึกษา ทำการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น

  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์
  • การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
  • การโปรแกรมระบบ
  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ระบบการจัดการฐานข้อมูล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ฯลฯ

โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ได้


ในส่วนของนักศึกษา ภาควิชาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นแก่นักศึกษา ด้วยห้องปฏิบัติการอันทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาครบครัน ไ้ด้แก่

1. ห้องปฎิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ( MC-LAB )

2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT-LAB )

3. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( SE-LAB )

4. ห้องปฏิบัติการข่ายงานคอมพิวเตอร์ (Network-LAB)

นอกจากนี้ ภาควิชายังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาอย่างหลากหลาย ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลระดับชาติหลายรายการเป็นประจำทุกปี บัณฑิตของภาควิชาได้รับเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ของ กพ. และเปอร์เซนต์การได้งานทำสูงเกือบ 100 เปอร์เซนต์

ในส่วนของคณาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการ การรับรองคุณภาพการสอน และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าอบรม และการสัมมนาภายนอก