ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ

 

ชื่อปริญญา

“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)” หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า

Bachelor of Engineering (Computer Engineering) หรือ B.Eng (Computer Engineering)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะประกอบวิชาชีพในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสามารถที่จะนำความรู้ั แนวคิด หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สามารถติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  5. เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายของวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ี
แนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถประกอบอาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวางทั้ง วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะการรับปรึกษางานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต่อสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ตามหลักสูตรดังนี้

1. สำหรับหลักสูตรปกติ 4 ปี ผู้เ้ข้าศึกษาต่อต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เที่ยบเท่า

2. สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี ผู้เ้ข้าศึกษต่อต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เที่ยบเท่า

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาภาควิชาฯ จำนวน 112 คน ถึง"เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" พบว่า เหตุผลที่สำคัญที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่

อันดับ 1 ชื่อเสียงทางด้านผลงานการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ รางวัลจากการแข่งขันด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รางวัลจากการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ ที่นักศึกษาของภาควิชาได้รับเป็นประจำทุกปี

อันดับ 2 บรรยากาศน่าเรียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เน้นการดูแลรักษาสถานที่และบรรยากาศที่ร่มรื่น เพื่อให้ได้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

อันดับ 3 การแนะนำจากผู้ที่เคยศึกษา หรือผู้ที่เคยได้รับประสบการณ์การศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นักศึกษาปัจจุบันจำนวน 93% ยังตอบว่าจะแนะนำคนรู้จักให้มาเรียนที่ภาควิชา ด้วยเหตุผลสำคัญคือ

1. ความแข็งแกร่งทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นไม่แพ้มหาวิทยาลัยของรัฐ พร้อมทั้งเน้นในการปฏิบัติงานจริง เสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นกลุ่ม บัณฑิตที่จบการศึกษาจึงมีศักยภาพอย่างแท้จริง

2. อาจารย์สอนดี มีความเอาใจใส่ เป็นกันเอง ดูแลนักศึกษาทั่วถึง ส่งเสริมให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน

3. อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีอยู่อย่างครบครัน ทั้งในห้องเรียนบรรยาย และห้องปฏิบัติการ มีการปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

นอกจากนี้ จากการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาปีล่าสุด ของศุนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า อัตราการหางานทำได้ของบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใน 6 เดือนแรกหลังสำเร็จการศึกษา ยังสูงถึง 100%  อีำกด้วย