ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาควิชาหนึ่งใน 6 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ที่ให้การศึกษา ทำการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน สาขาต่าง ๆ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล วิศวกรรมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในการจัดการการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ตือหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบมัธยมปลาย และปวช. และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี สำหรับ ผู้จบ ปวส. หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 3 ปี และทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วิสัยทัศน์ของภาควิชา

เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว โดยทาง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของปริมาณ และคุณภาพ โดยเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยว ชาญและมีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และมีการฝึกสอนนักศึกษาให้ได้ทดลองปฏิบัติงานจริงทั้งกับหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนโดยจะมีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม

ปณิธาน

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศดด้านการสอนและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอันที่จะสร้างวิศวกร คอมพิวเตอร์ที่พร้อมไปด้วยทักษะวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เน้นการประยุกต์ใช้งานทฤษฎี เพื่อใหเกิดประโยชน์เชิงรูปธรรม พัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อไป สู่จุดมุ่งหมายของการพึ่งตัวเองได้ในเทคโนโลยีและวิศวกรรม
3. ส่งเสริมจรรยาบรรณของนักศึกษาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ตอบสนองความต้องการกำลังคนในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้เพิ่มความรู้ให้สูงขึ้น

อาจารย์ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

  • อยู่ระหว่างดำเนินการ