โครงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556     

ขั้นตอน

ผลการทบทวน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

เหมาะสม

ควรปรับปรุง

1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

 

 

 

 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

 

 

 

 

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

 

ข้อมูลพื้นที่การใช้งานไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง

นำข้อมูลการใช้งานพื้นที่อาคารเรียนตามการจัดตารางสอนมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

 

5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม

 

6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

 

 

 

 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน