เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการอนุรักษ์พลังงาน มธบ. เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ของประเทศไทย จากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน มธบ. ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี สาเหตุมาจากการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยซึ่งถ้ามองในอีกด้านหนึ่งพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นก็มาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและยังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทำให้มีการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ทางมหาวิทยาลัยจึงได้วางนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาล นอกจากนี้ มธบ.เป็นอาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นอาคารควบคุม โดยในปัจจุบันทางโครงการอนุรักษ์พลังงานได้นำข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม พ.ศ.2552 ตามหลักเกณฑ์ 8 ขั้นตอน นำมาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้การดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการทุกๆปี และจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีนั้น โครงการอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 นำระบบการจัดการพลังงานซึ่งเป็นวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาใช้งานกับอาคารประเภทสถาบันการศึกษา ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งในด้านเทคนิค ด้านพฤติกรรมการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประกอบด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม คณะทำงานด้านการประเมินทางวิศวกรรม คณะทำงานด้านแผนและข้อมูล และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร