กราฟข้อมูลหน่วยไฟฟ้าต่อพื้นที่
เดือน ปี 2546
kWh/ตร.ม.

ปี 2547
kWh/ตร.ม.

ปี 2548
kWh/ตร.ม.
ปี 2549
kWh/ตร.ม.
ปี 2550
kWh/ตร.ม.
ปี 2551
kWh/ตร.ม.
ปี 2552
kWh/ตร.ม.
ปี 2553
kWh/ตร.ม.

ปี 2554
kWh/ตร.ม.

 ม.ค. 6.11 6.55 6.27 6.72 6.94 6.91 5.93 7.07 6.60
 ก.พ. 6.38 6.36 6.46 6.26 5.92 5.74 6.05 7.16 6.24
 มี.ค. 4.74 4.16 5.05 5.52 5.65 5.09 5.26 5.67 4.46
 เม.ย. 5.94 6.74 5.64 5.93 6.07 5.45 5.75 6.34 5.38
 พ.ค. 6.16 6.34 6.50 6.46 6.61 6.27 5.94 6.41 6.48
 มิ.ย. 7.13 8.34 8.33 7.63 8.63 8.08 8.43 8.97
 ก.ค. 6.14 8.89 7.01 7.52 6.93 7.33 7.68 8.43
 ส.ค. 6.92 7.56 7.94 8.20 7.53 7.80 8.65 7.64
 ก.ย. 6.51 7.64 7.44 7.61 7.16 6.83 7.78 7.84
 ต.ค. 4.08 5.00 4.67 5.27 4.56 5.19 5.13 4.58
 พ.ย. 7.36 7.52 7.23 8.07 6.60 6.76 7.22 7.39
 ธ.ค. 6.74 5.63 5.73 6.28 5.63 5.43 6.35 6.46