วิทยานิพนธ์

 พ.ศ.2557

วัชรากร  อรุณวิราม (2558).  การลดเวลาสูญเปล่าและของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (น.F394-F408). นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

อัษฎาวุฒิ  นฤภัย (2557). การศึกษาอัตราการใช้เชื้อเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 (น.57)สมุทรปราการ.

รุ่งเพชร  สุวรรณ (2557). การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 (น.118). สมุทรปราการ.

อฐิลักษณ์  เตียวติ (2557). การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.119). สมุทรปราการ.

ภานุสิทธิ์  กำปั่นทอง (2557). การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.116). สมุทรปราการ.

จักรชัย  น้ำผึ้ง (2555, 17-19 ตุลาคม). การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต แผงวงจรรวมที่ผ่านการชุบผิวแบบ PPF. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.62). เพชรบุรี.

ณัฐยศ  สมชำนุ (2555, 17-19 ตุลาคม). การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องตัดกระดาษลูกฟูก. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.82). เพชรบุรี.

ฐาปนันดร์  เขียวสังข์ (2555, 17-19 ตุลาคม). การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.117). เพชรบุรี.

จักรกริช  ดินชื่น (2555, 17-19 ตุลาคม). การปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจวัตถุดิบในกระบวนการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.123). เพชรบุรี.

กีรติศักดิ์  กีรติอัศมเดช (2555, 17-19 ตุลาคม). การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตฝากระป๋องโดยใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ.           ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.145). เพชรบุรี.

ประโยชน์  ยลวิลาส (2555, 17-19 ตุลาคม). การนำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้เพื่อลดอัตรการเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อในสายการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014  (น.329). เพชรบุรี.

วรางกูร  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555, 17-19 ตุลาคม). การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องขัดรูปทรงกระบอก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ IE Network Conference 2014    (น.330). เพชรบุรี.

กฤษณ์พล  สิงห์อุบล (2554,17-19 ตุลาคม). การจัดตารางการผลิตแบบรอคอยงานในงานทดสอบคุณสมบัติฟิล์มสี. ใน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (น.223). กรุงเทพฯ. 

ชวัลวิทย์  ไชยวุฒิ (2557,2 พฤษภาคม).การลดอัตราชำรุดเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษา : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช. ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3” (น.671-684). นครศรีธรรมราช.

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557,2 พฤษภาคม).การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการฉีดพลาสติกโดยลดปัญหาของเสียประเภทจุดดำ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติก. ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3” (น.685-697). นครศรีธรรมราช.

พิพัฒน์ กุลานุวัฒิ(2557, 8-9 พฤษภาคม). การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถขนส่งชานมไข่มุก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่2. (น.22). ภูเก็ต.

พ.ศ.2556

ณัฐวิทย์ เพชรานนท์(2556, 16-18 ตุลาคม). การลดลักษณะบกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการIE NETWORK 2013 (น.2). ชลบุรี

พ.ศ.2552

เกษม รุ่งเรือง การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์ [วพ621.816 ก785กFull Text

จุฑาภรณ์ เชื้อทอง การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพื่อเลือกผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เหมาะสม [วพ658.722 จ626กFull Text

ชมัยพร รัศมิทัต การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตกระจกด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง [วพ658.722 ช182กFull Text

นริส ยนต์นิยม การตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่เครือข่ายสื่อสารด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงจำนวนเต็ม [วพ658.72015197 น256กFull Text

ปรัชญา ทารักษ์ การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง [วพ658.21 ป431กFull Text

พีระ  โรหิตะบุตร การวางแผนความต้องการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และกำหนดการเชิงเส้น [วพ658.787 พ796กFull Text

ภิญญาพร อินทรศิริ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [วพ005.74068 ภ523กFull Text

ศิวะ กาสุริยะ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น [วพ621.319 ศ545กFull Text

พ.ศ.2551

คมสัน ศรีประสิทธิ์
การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปเน็ทโดยหลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ [วพ658.56 ค152กFull Text

จิระเดช ดิสสัน
การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้การควบคุมกระบวนการหลักการทางสถิติ [วพ658.56 จ517กFull Text

ธนานี ไต่เมฆ
การคัดเลือกโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ กรณีศึกษา : ทางพิเศษบูรพาวิถี [วพ388.41312 ธ244วFull Text

ธรรมนูญ สังขรักษ์
การประมาณค่าเวลามาตรฐานและค่าอัตราผลผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ กรณีศึกษา : งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และงานมุมหลังคาด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย (CPAC Monior) [วพ695.0299 ธ343กFull Text

ปัญญา ชื่นทรัพย์
การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพเพื่อลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์ม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน [วพ658.56 ป524กFull Text

พงศ์ภพ พรหมสาส์น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการเลือกช่องทางการขนส่ง กรณีศึกษา : โรงงานน้ำตาลและสถานีขนถ่าย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จังหวัดสุพรรณบุรี [วพ658.781 พ134กFull Text

มีชัย แสงสุขีลักษณ์
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเส้นทางรถเจาะบ่อน้ำบาดาล [วพ628.1140684 ม596กFull Text

ยศนันท์ กลัดเกษา
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [วพ621.312134068 ย154กFull Text

คมน์ ผาติประชา
การศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [วพ621.312134068 ค148ก]
ปรัชญา ชาตินักรบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือของกองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือองค์กรเภสัชกรรม [วพ005.74068 ป431ก]

พูนเพิ่ม วารีรัตน์ การประยุกต์ใช้ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่อง Multimeter ในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ [วพ621.373 พ852ก]

วรรณา ทองสุข การลดของเสียในกระบวนการผลิตชุดประกอบสายไฟ : กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [วพ658.56 ว267กFull Text

สหัสา นิลกำแหง การลดขั้นตอนกระบวนการซ่อมบำรุงโดยใช้วิธีการศึกษาการทำงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [วพ665.5385 ส468ก]

สุวเดช แก้วช่วย การจัดการพลังงานในอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต [วพ333.796213 ส868กFull Text 

สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการบริการงานวิศวกรรมสำหรับโรงพยาบาล [วพ690.551 ส876ก]

พ.ศ.2550

ผกามาศ ภูมิสุราษฎร์
การบำรุงรักษาเชิงป้อนกันเพื่อลดปัญหาสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ของโทรศัพท์ระบบ WLL (Wireless Local Loop) [วพ620.0046 ผ115กFull Text

ไพศาล ดุษฎีวุฒิกุล
การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกและกำหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งของไทย [วพ658.40355 พ996กFull Text

เมทินี พูลช่วย
การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจตัวแทนซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ [วพ338.47629287 ม729กFull Text

สุพลเชษฐ์ เพ็ชรรัตน์

สมบัติ อริยศรีจิต

พ.ศ.2549

ธนกฤต แก้วนุ้ย
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก [วพ658.53 ธ132ก]  Full Text

ยุทธศาสตร์ พลทามูล
การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วพ620.0044 ย365ก]  Full Text

กมลวิชต์ ธนินนวรา