วิทยานิพนธ์

  ปีการศึกษา 2560

 • นายชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล หัวข้อ การลดต้นทุนความสูญเสียในโว่อุปทานความเย็น โดยใช่หลักการควบคุมกระบวนการ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมหวาน
 • นายสุปรีชา  เหมยเป็ง  หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.
 • นายอรรถกร เภรีฤกษ์ หัวข้อ การศึกษาแรงลมและการตอบสนองของอาคารสูงในบริเวณศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ด้วยการทดสอบแบบจำลองในอุโมงค์ลม
 • นายเมษ วรรณบุปผา หัวข้อ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจกหน้ารถยนต์ โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ ร่วมกับกระบวนการทางซิกส์ ซิกมา
 • นางสาววิชรา วงศ์สามัญ  หัวข้อ การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายที่เหมาะสมสำหรับบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • นายจุลพงษ์   ซอหะซัน หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดในพื้นที่เขตหนองจอก
 • นายเจษฎา สัตย์วินิจ หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gateway)ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • นายกฤษณะ   สุรินทร์   หัวข้อ การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ     
 • ร.อ.นนทรัฐ ระหงษ์ หัวข้อ  การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านพลังงานของอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศ   

 

  ปีการศึกษา 2559

 • นางสาวนวพร  ฝอยพิกุล หัวข้อ การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ด้วยวิธีการทางโลจิสติกส์       
 • นายสุเมธ  ศรีสัมพันธ์ หัวข้อ การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าสำหรับบริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทเอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 
 • นายจักรพงษ์  เพ็งแจ่มแจ้ง  หัวข้อ  การปรับปรุงการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • นายคมสัน วิสาวะโท   หัวข้อ การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอาคารประเภทห้องสมุด : กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร
 • นายอนุวัฒน์  จันมะโน หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS ในการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งชุมสายกรณีศึกษาชุมสายสาขาย่อยเกตเวย์หนองคายของบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์จำกัด
 • นางสาวอุลัยพร  หลังแก้ว หัวข้อ การเปรียบเทียบการสร้างคลังสินค้าอาหารแช่เย็นกับการใช้ผู้ให้บริการบริษัทในเครือ  
             

  ปีการศึกษา 2558

 • นางสาวธนาพร กุลเภตรานนท์ หัวข้อ การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า:กรณีศึกษาโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
 • นายไกรวัฒน์  พิมพ์พักนี  หัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิตปั๊มเซฟ กรณีศึกษา:โรงงานผลิตตู้เซฟนิรภัย

 

  ปีการศึกษา 2557

 • นายอัษฎาวุฒิ  นฤภัย หัวข้อ การศึกษาอัตราการใช้เชื้อเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม
 • นายรุ่งเพชร  สุวรรณ หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด
 • อฐิลักษณ์  เตียวติ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึนรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ
 • นายภานุสิทธิ์  กำปั่นทอง หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
 • นายชวัลวิทย์  ไชยวุฒิ หัวข้อ การลดอัตราชำรุดเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษา : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • นายธนกฤษ ซุ่นเซ่ง หัวข้อ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการฉีดพลาสติกโดยลดปัญหาของเสียประเภทจุดดำ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติก
 • นายพิพัฒน์ กุลานุวัฒิ หัวข้อ การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถขนส่งชานมไข่มุก