คณาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสาขา

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 600
 • อีเมลล์. vorarat@dpu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ
 

อาจารย์ ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S.EE. (Electrical Engineering), University of Texas, AUSTIN
 • Ph.D. (Applied Physics), Steven Institute of technology
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

 • วศ.บ. (อุตสาหการโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.P.H. (Public Health Engineering), University of Michigan, U.S.A.
ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

 • Tekn. Dr. (Building Service and Energy Systems) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Ph.D.(Industrial Engineering) King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
 • Certificate (Development) Hiroshima University, Japan
 • Tekn. Lic. (Energy Technology) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • M.Sc. (Sustainable Energy Engineering) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Post Grad Certificate (Renewable Energy Systems) IIT-Delhi, India
 • B.Ind.Tech (Mechanical Engineering) Sripatum University, Thailand
ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์

 • BS. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • MS. (Industrial Engineering), New Jersey Institute of Technology, USA.
 • Ph.D. ( Industrial Engineering), New Jersey Institute of Technology, USA.
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • D.Eng (Industrial and System Engineering) Asian Institute of Technology, AIT
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

 • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 • วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, AUS, 2556
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.สมหญฺิง งามพรประเสริฐ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานทางวิชาการ