โครงการสัมมนาEM ปี 58 หัวข้อ“การพัฒนาโครงการ......สู่งานวิจัยทางวิชาการ”