โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การทำวิจัยทางด้านการจัดการทางวิศวกรรมเริ่มต้นและวางแผนกันอย่างไร”ปี2561