รายวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)

รายวิชา

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

                   EM 501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางวิศวกรรม                                                                  0(3-0-12)

                               Introduction to Engineering

           ไม่นับหน่วยกิต ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U เท่านั้น

วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต

                 EM 601 หลักการจัดการทางวิศวกรรม                                                                           3(3-0-12)

                             Principle of Engineering Management

                 EM 602 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                               3(3-0-12)

                             Project Feasibility Studies                            

                  EM 604 การจัดการโครงการ                                                                                      3(3-0-12)

                              Project Management

                  EM 616 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทางวิศวกรรม                                                         3(3-0-12)

                              Research Methodology in Engineering Management

หมวดวิชาเลือก

            แผน ก แบบ ก2 ให้เลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต

            แผน ข ให้เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือกจัดเป็น 4  กลุ่ม

  1. กลุ่มการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี

                   EM 621 การจัดการผลิตและการดำเนินการ                                                                  3(3-0-12)

                               Production and Operation Management  

                   EM 622 วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ                                                                     3(3-0-12)

                               Industrial and Systems Engineering          

                   EM 623 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร                                                                      3(3-0-12)

                               Total Quality Management

                   EM 626 การบริหารระบบบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ                                                   3(3-0-12)

                               Maintenance and Reliability Management   

                   EM 627 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                                                              3(3-0-12)

                               Design of Engineering Experiment   

                   EM 628 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี                                              3(3-0-12)

                               Special Topics on Production and Technology Management 

                   EM 629 เทคนิคการจำลองสถานการณ์                                                                          3(3-0-12)

                                    Simulation Techniques

  1. กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                                                     

                  EM 631 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                   3(3-0-12)

                              Logistic and Supply Chain Management

                 EM 632 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร                                                           3(3-0-12)

                             Enterprise Resource Planning     

                  EM 633 การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม                                                          3(3-0-12)                      

                              Industrial Inventory Management    

                  EM 634 การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า                                                          3(3-0-12)      

                              Transportation and Distribution Management

                  EM 635 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                            3(3-0-12)

                              Information Technology for Logistics and Supply Chain   

                    EM 637 หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                              3(3-0-12)

                               Special Topics on Logistic and Supply Chain Management              

                    EM 638 ตัวแบบการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน                                                    3(3-0-12)   

                                Decision Models for Supply Chain Management 

  1. กลุ่มการจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน

                      EM 643 การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกลและพลังงานในอาคาร                                           3 (3-0-12)

                                 Electrical, Mechanical and Energy Systems Management in Buildings

                        EM 644  การตรวจสอบอาคาร                                                                                    3 (3-0-12)

                                     Building Inspection

                        EM 648 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร                                                                 3(3-0-12)

                                    Environmental Management for Buildings

                        EM 649 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรอาคาร                                                       3(3-0-12)

                                     Special Topics on Building Facility Management

                        EM 650 เทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับอาคารประสิทธิภาพสูง                                       3(3-0-12)

                                     Integrated Technology for High-performance Buildings

                        EM 658 นโยบายและการวางแผนพลังงาน                                                                    3(3-0-12)

                                    Energy Policy and Planning

                        EM 659 แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร                         3(3-0-12)

                                    Computer Simulations for Building Environmental Analysis

  1. กลุ่มการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนในอุตสาหกรรม

                        EM 661 การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิต                                                              3(3-0-12)

                                    Data Analytics in Manufacturing

                        EM 662 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม                                           3(3-0-12)

                                    Management Information Systems for Industry

                        EM 663 ระบบควบคุมในอุตสากรรม                                                                             3(3-0-12)

                                     Industrial Control Systems

                        EM 664 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม                      3(3-0-12)

                                    Special Topics on Information Technology for Smart Industry

               หมวดวิชาเลือกเสรี

  • แผน ก แบบ ก2 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มของตนเองหรือหมวดวิชาเลือก กลุ่มอื่นก็ได้
  • แผน ข เลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มของตนเองหรือหมวดวิชาเลือก กลุ่มอื่นก็ได้

 

หมวดวิทยานิพนธ์/แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์  

               EM 710 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)                                                  12                หน่วยกิต

                         Thesis                                                              

               EM 701 การศึกษารายบุคคล (แผน ข)                                                    3                หน่วยกิต

                         Individual Study