ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด. (การจัดการทางวิศวกรรรม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of  Philosophy (Engineering Management)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Engineering Management)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรมพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

่จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 54 หน่วยกิจ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 420,000 – 480,000 บาท
   
  • วิชาเสริมพื้นฐาน      หน่วยกิตละ            3,000     บาท
  • วิชาบรยาย              หน่วยกิตละ          10,000      บาท
  • วิชาสัมมนา            หน่วยกิตละ            6,000      บาท