การติดต่อ

ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. Line ID: EM_DPU 

2. Facebook :  www.facebook.com/dpu.em

3. เบอร์โทรศัพท์ :  029547901

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)

5. หรือสามารถติดต่อโดยตรงที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 600
 • มือถือ. 081-3042425
 • อีเมลล์. vorarat@dpu.ac.th

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 686
 • มือถือ. 085-9202619
 • อีเมลล์. aumnad@dpu.ac.th 

 

ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 723
 • มือถือ. 062-5398885
 • อีเมลล์. natapat.arn@dpu.ac.th 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  ตู้ดำ