ข้อเสนอแนะผลงานวิชาการ

1. ส่งผลงานวิชาการผ่านทาง E-MAIL : conference.dpu@gmail.com

2. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งไฟล์เรื่องเต็มและบทคัดย่อ โดยเรื่องเต็มและบทคัดย่อ รวมกันแล้วมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า

3. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียบร้อย ฝ่ายจัดพิมพ์จะนำข้อความที่ส่งมาจัดทำหนังสือหรือบันทึกลงแผ่น CD-ROM โดยไม่มีการพิสูจน์อักษร และรูปแบบการพิมพ์บทความซ้ำอีก และไม่รับผิดชอบรูปแบบการพิมพ์ของบทความและคำผิดนั้น

4. ผู้ส่งผลงาน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ส่งไฟล์บทความ 2.ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

3. ค่าลงทะเบียน (โดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์) ถ้าผู้ส่งผลงานวิจัยส่งเอกสารไม่ครบ ทั้ง 3 ข้อ

ทางมหาวิทยาลัย ฯ ขอตัดสิทธิ์ไม่ดำเนินการต่อไป

5. สำหรับค่าลงทะเบียนที่ผู้ส่งผลงานมานั้น ถ้าผลงานของท่านไม่ผ่านการประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางมหาวิทยาลัย ฯ ขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว