กำหนดการส่งผลงาน

กิจกรรม

กรอบเวลา

กำหนดส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพิจารณา

  • ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนต้นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย

 

ตั้งแต่  บัดนี้  - 1 ตุลาคม 2558

ขยายเวลารับบทความเป็น 15 ตุลาคม 2558

ประกาศผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

ภายในวันที่   30 ตุลาคม 2558

กำหนดลงทะเบียน

  • ส่งรายชื่อนำเสนอผลงานวิจัย
  • ส่งรายชื่อเข้ารับฟังการบรรยาย

 

ตั้งแต่วันที่  บัดนี้  –  15 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่วันที่  บัดนี้  –  15 พฤศจิกายน 2558