ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียน   
  2. ลงทะเบียนผ่านทาง แบบตอบรับ ใบสมัครเข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงาน กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครกลับมาทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2580-0064, 0-2954-9507 หรือ E-Mail : conference.dpu@gmail.com  
  3. ค่าลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน 1,500 บาท ผู้เข้าร่วมการประชุม 700 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่าลงทะเบียน
  4. ผู้นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียน การชำระค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทางดังนี้
  • โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 152-206333-6 เท่านั้น
  • ส่งหลักฐานการชำระเงิน การโอนเงิน ใบ Pay – in ถ่ายสำเนาส่งกลับมาทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2580-0064, 0-2954-9507 หรือ E-Mail : conference.dpu@gmail.com   เท่านั้น
  • คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินและไม่ส่งหลักฐานกลับมายังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
  • ในกรณีที่บทความวิจัย ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ ไม่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในวันและเวลาที่จัดประชุมตามที่ระบุไว้ ทางคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมนำเสนอขอสละสิทธ์การเข้าร่วมนำเสนอ ทางคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน