รายละเอียดของการจัดประชุม

1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote Speakers and Panel Discussion)
2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation )
3. การจัดทำประเภทของการนำเสนอ Presentations - การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation ) ด้วย Power point โดยใช้เวลาการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

วันและสถานที่จัดประชุม
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ณ  ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการวิจัย และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


การพิจารณาผลงาน
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน
3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็น Proceeding

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้นำเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่
2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมต่อไป
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา
5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ