ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    110/1-4  ถ.ประชาชื่น  หลักสี่  กรุงเทพ ฯ 10210  โทรศัพท์02-9547300  ต่อ  632 , 633 , 431 , 528
    เว็บไซต์ http:/www.dpu.ac.th/educonference
    E-mail : conference.dpu@gmail.com

ที่พักแนะนำ

การเดินทาง มายังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์