หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 3

“การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทัล” 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

         การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจนได้อย่างถาวร  ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ 
         การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง
แนวคิดด้านการเรียนการสอนแบบก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น  มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำ  หรือการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้  เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง  และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
         เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้สอนจึงต้องมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย  เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้  มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน  จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยศูนย์บริการวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3   เรื่อง  “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล”  เพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลการวิจัยในด้านการเรียนการสอน  และเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบก้าวหน้าของคณาจารย์ และนำไปสู่การเรียนรู้ในอนาคตของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
2.  เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.  เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ  และขยายเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย  สถาบันการศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการวิจัย และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  มีการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยด้านการศึกษา  เพื่อขยายองค์ความรู้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริหาร
2.  มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการ
3.  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ทางด้านวิชาการ

5.  วัน  เวลา  และสถานที่จัดประชุมวิชาการ
วันจันทร์ที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. วิทยากร
2. ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  องค์การของรัฐ และองค์การธุรกิจทั่วประเทศ
3. นักวิจัย  นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  และผู้สนใจทั่วไป

7.  รูปแบบการประชุม 
-   การสัมมนา / การบรรยาย / การอภิปรายทางวิชาการ
-   การนำเสนอบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการด้านการศึกษา  

8. กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน / และขอบข่ายของผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เปิดรับพิจารณา
ผลงานวิจัยทุกเรื่อง  ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้  จะถูกนำมารวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ  (Proceedings) ในรูปเอกสารรวมบทคัดย่อ  และสื่อ CD-ROM  บทความฉบับเต็ม  ทั้งนี้การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนจะนำเสนอด้วยการบรรยาย

9. รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ  

 • ตัวอักษร
 • หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษร  Angsana  UPC Bold 18 และ 16 ตามลำดับ
 • หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร Angsana UPC Underline 16
 • เนื้อหา ใช้ตัวอักษร Angsana UPC 16
 • การจัดหน้ากระดาษ
 • ขอบบน 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม.
 • ขอบด้านซ้าย 3.81 ซม. ขอบด้านขวา 3.81 ซม.
 • การเว้นระยะและการวางหัวข้อ
 • การเว้นระยะระหว่างบรรทัดควรเป็น 1 ช่องบรรทัดพิมพ์เดี่ยว
 • การย่อหน้าให้เว้นไว้ 8 ช่วงตัวอักษรจากขอบที่เว้นไว้แล้ว (เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 ตั้งค่า tab หยุดเริ่มต้นที่ 1.8 ซม.)
 • หัวข้อใหญ่ควรอยู่กลางหน้ากระดาษ หัวข้อรองชิดขอบซ้ายมือ ส่วนหัวข้อย่อยให้ย่อหน้าเข้ามา
 • การพิมพ์ตาราง
 • พิมพ์คำว่า “ตารางที่” ตามด้วยลำดับที่ของตาราง ไว้ด้านบนของตาราง
 • การแสดงภาพและรูปประกอบ
 • ให้พิมพ์คำว่า “ภาพที่” ตามด้วยลำดับที่ของภาพ ไว้ด้านล่างของภาพหรือรูปนั้น
 • การเขียนแบบมีเชิงอรรถ (Foot Note)
 • ให้เขียนอ้างอิงแบบแทรกเนื้อหาแทน

รูปแบบ : (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)

 • การเขียนบรรณานุกรม
 • ให้เรียงเอกสารสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลผู้แต่ง  (ชาวต่างประเทศ)  ตามแบบพจนานุกรม
 • บรรทัดแรกของแต่ละรายการพิมพ์ชิดขอบไม่เว้นระยะ ถ้าไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อไปในบรรทัดที่ 2 โดยเว้นเข้าไปประมาณ 8 ช่วงตัวอักษร
 • ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้เอาชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น
 • ความยาว

-      ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการควรมีความยาวไม่เกิน  12  หน้า  ส่วนบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน  2 หน้า

10. การส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
              สามารถส่งไฟล์ผลงานวิจัยในชั้นเรียนต้นฉบับผ่าน  E-mail : conference.dpu@gmail.com

11. ปฎิทินกรอบเวลา


กิจกรรม

กรอบเวลา

กำหนดส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพิจารณา

 • ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนต้นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย

ตั้งแต่  บัดนี้  - 1 ตุลาคม 2558

ขยายเวลารับความเป็น 15 ตุลาคม 2558

ประกาศผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

ภายในวันที่   30 ตุลาคม 2558

กำหนดลงทะเบียน

 • ส่งรายชื่อนำเสนอผลงานวิจัย
 • ส่งรายชื่อเข้ารับฟังการบรรยาย

 

ตั้งแต่วันที่  บัดนี้  –  15 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่วันที่  บัดนี้  –  15 พฤศจิกายน 2558

12.  ค่าลงทะเบียน 


ประเภท

รายการ

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
(ต้นฉบับภาษาไทย)

1.CD Proceedings ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ฉบับเต็ม
2. อาหารว่าง
3. อาหารกลางวัน                                                                                          

1,500 บาท

บุคคลทั่วไป  และผู้สนใจเข้ารับฟังประชุมวิชาการ

1.CD Proceedings ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ฉบับเต็ม
2. อาหารว่าง
3. อาหารกลางวัน                                                                                          

700 บาท

รายละเอียดค่าลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  152-2063-336  (เท่านั้น)
2. Fax  ส่ง pay-in การโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่หมายเลข  02-5800064 และ  02-9549507 หรือส่งมาทาง
E-mail : conference.dpu@gmail.com  

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อลงทะเบียนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว  โปรดชำระค่าลงทะเบียนด้วย  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เสนอผลงาน
 • หากผลงานของท่านได้รับมติจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า “ไม่ผ่าน”  หรือ ผ่าน แต่ท่านไม่ได้มานำเสนอผลงาน ทางผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินลงทะเบียนดังกล่าว
 • ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอและผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงาน แต่ขอสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน  ทางผู้ดำเนินการขอแจ้งให้ทราบว่าบุคลากรท่านนั้นจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากภายนอก

13.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4  ถ.ประชาชื่น  หลักสี่  กรุงเทพ ฯ 10210 
โทรศัพท์  02-9547300  ต่อ  633 , 431 , 632 ,528
เว็บไซค์  http:/www.dpu.ac.th/educonference
E-mail : conference.dpu@gmail.com