ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษาและนายทะเบียน

นายอภิสิทธิ์  นิลทับ

การศึกษา :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

E-mail : aphisit.nip@dpu.ac.th

ext. 818

 

 

สถิติเข้าชม Website

website counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)