โลโก้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership
EN | TH

หลักการและเหตุผล

ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา หลายประเทศในแถบเอเชียต่างเร่งดำเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีกลุ่มทุนจากตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มทุนจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ได้เข้ามาสู่เอเชียเพื่อลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆมากมาย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ก็มีนักธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเองที่ต้องการเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจได้เพิ่มการลงทุนในภูมิภาคนี้ สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับเงินลงทุน ก็คือแนวคิดด้านการบริหารจัดการซึ่งมีทั้งแนวคิดของตะวันตกและตะวันออก

แนวคิดการบริหารแบบตะวันตกนั้นให้ความสำคัญเรื่องระบบงาน ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในเชิงตัวเลขที่ชัดเจน เน้นการเติบโตขององค์กรแบบก้าวกระโดด ในขณะที่การบริหารแบบตะวันออกจะแตกต่างออกไป ด้วยวัฒนธรรม ค่านิยมโดยจะให้ความสำคัญมิติในความเป็นมนุษย์ของสมาชิกในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนถึงสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืนและมั่นคง แนวคิดการบริหารทั้งแบบตะวันตกและตะวันออกต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ด้วยเหตุนี้ในทางปฏิบัติรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมแก่องค์กร จึงขึ้นอยู่กับการเลือกผสมผสานแนวคิดทั้งสองแนวคิดให้เหมาะสมกับองค์กร

อย่างไรก็ตาม ขณะที่แนวคิดการบริหารแบบตะวันตกนั้น ได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานแล้ว แนวคิดด้านการบริหารแบบตะวันออก โดยเฉพาะมิติของความเป็นผู้นำและการใช้แนวคิดความเป็นผู้นำแบบตะวันออกในองค์กรยังถือเป็นเรื่องใหม่และมีประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University)  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership) เพื่อเป็นเวทีกลางในการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการแบบตะวันออก ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาในประเด็นนี้อย่างเป็นระบบในระดับนานาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในระดับนานาชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการแบบตะวันออก
  • เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการแบบตะวันออก
  • เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ  และขยายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย  สถาบันการศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน