การสืบค้นผลสำรวจ

ชื่่อผลสำรวจ
เนื้อหา

 

ผลสำรวจ > 2544 > ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว : กรณีศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวในกรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว : กรณีศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวในกรุงเทพมหานคร

1. ความสำคัญของปัญหา

 

ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญยิ่งของความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศ การที่คน 2 คน จากต่างสถานที่ ต่างอาชีพ ต่างวัยวุฒิ มาอยู่ร่วมกัน นับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อ ๆ ไป อย่างไม่หมดสิ้น การอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก ปู่ย่า ตายาย เป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยาย ต่างก็ต้องอาศัยศิลปะของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น โพลล์เพื่อสังคมไทยจึงอยากจะทราบความคิดเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวว่าเป็นอย่างอย่างไร

 

2.. วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

 

2.1 เพื่อสำรวจและลำดับความสำคัญ พฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่ ตลอดจนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข

 

2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมของครอบครัว

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 

ตัวอย่างได้แก่คู่ชีวิตที่ร่วมกันเป็นครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 727 ตัวอย่าง จำแนกตามอยุและระดับการศึกษาโดยมอบให้นักศึกษาภายใต้การควบคุมของ Supervisor ออกไปสัมภาษณ์ตัวอย่างตามสถานที่ ที่กำหนดในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2544

 

4. ผลการสำรวจ

 

4.1 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่างพบว่า เป็นชายและหญิงเท่ากันร้อยละ 50 ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยม ร้อยละ 61 มัธยมศึกษาและปวช. ร้อยละ 24 อนุปริญญาและปวส. ร้อยละ 7 ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 8 โดยมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 18 ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 23 ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 16 ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 11 และ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 32 และบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัว ได้ระบุว่าอยู่กันระหว่างสามีภรรยา ร้อยละ 19 อยู่รวมกันระหว่างสามี – ภรรยา และบุตร ร้อยละ 50 อยู่รวมกันระหว่างสามี – ภรรยา บุตร และญาติพี่น้อง ร้อยละ 24 อยู่รวมกันระหว่างสามี - ภรรยา และญาติพี่น้องร้อยละ 6 และนอกจากนั้นยังระบุว่าประกอบอาชีพ 2 คน ร้อยละ 75 และประกอบอาชีพเพียงคนเดียวร้อยละ 25

 

4.2 ในเรื่องพฤติกรรมของครอบครัวในแต่ละวัน พบว่า ส่วนใหญ่ดูทีวีร่วมกัน รองลงมาได้แก่ ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารรับประทานกัน คุยกับเพื่อนบ้าน ซื้อของ ปลูกต้นไม้-ดอกไม้ และดูภาพยนตร์ ตามลำดับ

 

4.3 เมื่ออยู่ร่วมกันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ความขัดแย้งหรือการทะเลาะกัน จากการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่การแสดงของข้อขัดแย้งจะมีปากเสียงธรรมดาและไม่พูดกัน ร้อยละ 58 ไม่พูดกัน ร้อยละ 29 ส่วนสาเหตุของการขัดแย้งจะเป็นข้อขัดแย้งเฉพาะบางเรื่องนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 51 และรองลงมาเป็นข้อขัดแย้งเรื่องเดียวซ้ำซากบ่อยครั้ง ร้อยละ 19 และเมื่อสอบถามถึงปัจจัยใดที่เป็นเหตุในการขัดแย้ง พบว่า รายได้ไม่พอกับรายจ่ายสูงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก รองลงมาเรื่องลูก ปัญหาเรื่องงาน และความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ตามลำดับ

 

4.4 วิธีหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 35 จะเดินหนีจากเหตุการณ์นั้นจนบรรยากาศดีขึ้นจึงเริ่มต้นใหม่ ร้อยละ 31 จะพยายามอธิบายเหตุผลให้เข้าใจอย่างใจเย็น และร้อยละ 20 จะอดกลั้นไม่โต้ตอบ

 

 

 

ตารางแสดงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตและครอบครัวที่มีภูมิลำเนา

 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของเพศผู้ตอบ

 

 เพศ


จำนวน


ร้อยละ


ชาย


หญิง


364


363


50


50


รวม


727


100

 

 

 ตารางที่ 2
จำนวนและร้อยละของการศึกษา

 

 ระดับการศึกษา


จำนวน


ร้อยละ


ต่ำกว่ามัธยม


มัธยม / ปวช.


ปวส. / อนุปริญญา


ปริญญาตรีขึ้นไป


454


176

51


58


61


24


7

8


รวม


739


100

 

 

 ตารางที่ 3
จำนวนและร้อยละของเวลาในการอยู่ร่วมกัน

 

 เวลา


จำนวน


ร้อยละ


ไม่เกิน 5 ปี


6-10 ปี


11-15 ปี


16-20 ปี


20 ปีขึ้นไป


132


172


115


79


237


18


23


16


11


32


รวม


735


100

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของลักษณะการอยู่ร่วมกัน

 

 ลักษณะการอยู่ร่วมกัน


จำนวน


ร้อยละ


ท่านและคู่ชีวิตเท่านั้น


ท่าน – คู่ชีวิตและบุตร


ท่าน – คู่ชีวิต บุตรและญาติพี่น้อง


ท่าน – คู่ชีวิตและญาติพี่น้อง


อื่น ๆ


138


365


179


42


13


19


49


24


6


2


รวม


737


100 

 

 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของการประกอบอาชีพ

 

 การประกอบอาชีพ


จำนวน


ร้อยละ


ประกอบอาชีพทั้ง ๒ คน


ประกอบอาชีพคนเดียว


547


183


75

25


รวม


730


100

 

 

 ตารางที่ 6
ประเภทกิจกรรมที่ครอบครัวมักร่วมกันทำเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 7 ลำดับแรก

 

 ลำดับ


ประเภทกิจกรรม


1


2


3


4


5


6


7


ดูทีวีร่วมกัน


ทำความสะอาดบ้าน


ทำอาหารรับประทานกัน


คุยกับเพื่อนบ้าน


ซื้อของ


ปลูกต้นไม้-ดอกไม้


ดูภาพยนตร์

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 ลักษณะการแสดงออก

 

 ลักษณะการแสดงออกข้อขัดแย้ง


ร้อยละ


มีปากเสียงธรรมดา


ไม่พูดกัน


มีปากเสียงส่งเสียงดัง


58


13


45


รวม


100

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 ลักษณะข้อขัดแย้ง

 

 ลักษณะข้อขัดแย้ง


ร้อยละ


ข้อขัดแย้งเฉพาะบางเรื่องนาน ๆ ครั้ง


ข้อขัดแย้งเรื่องเดียวซ้ำซากบ่อยครั้ง


ข้อขัดแย้งเรื่องเดียวซ้ำซากนาน ๆ ครั้ง


ข้อขัดแย้งเฉพาะบางเรื่องบ่อยครั้ง


51


19


15


15


รวม


100

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 สาเหตุสำคัญของการขัดแย้ง 10 อันดับแรก

 

 ลำดับ


สาเหตุสำคัญของการขัดแย้ง


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


รายได้ไม่พอรายจ่าย


เรื่องลูก


ปัญหาเรื่องงาน


ความคิดตัวเองเป็นใหญ่


เมาสุรา


ญาติพี่น้อง


หึงหวง


การพนัน


สุขภาพ


ความไว้วางใจ

 

 

 ตารางที่ 10
การแก้ไขข้อขัดแย้ง

 

 วิธีการ


ร้อยละ


เดินหนีจากเหตุการณ์นั้นจนบรรยากาศดีขึ้นจึงเริ่มต้นใหม่


พยายามอธิบายเหตุผลให้เข้าใจอย่างใจเย็น


อดกลั้นไม่โต้ตอบ


แสดงข้อถกเถียงเพื่อจะให้คู่กรณีได้ทราบความรู้สึกของเรา


หาคนกลาง / ญาติผู้ใหญ่ไกล่เกลี่ย


อื่น ๆ


35

31


20


11

2

1


รวม


100

ปี

2544

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน

3763 ครั้ง___

ผลสำรวจอื่นๆ