โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

งานวิจัย

การสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’จากเอกสารบนเว็บ

นักวิจัย: รศ.ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ อาจารย์สำราญ ไผ่นวล | สังกัด: วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ทีวีโปรดิวเซอร์: สถานะ บทบาท และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลสร้างสรรค์

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน | สังกัด: คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: ดร.สุฏิกา รักประสูติ | สังกัด: วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
Go to top of page