โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

งานวิจัย

ทีวีโปรดิวเซอร์: สถานะ บทบาท และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลสร้างสรรค์

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน | สังกัด: คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: ดร.สุฏิกา รักประสูติ | สังกัด: วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

“โครงสร้างจากความทรงจำ” การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: อ.เตชนิธิ สังขะทรัพย์ | สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกายจากกากใยสับปะรด

นักวิจัย: อาจารย์ทิพย์สุดา ถ้ำแก้ว และ อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ | สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Go to top of page