โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

งานวิจัย

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย: กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน

นักวิจัย: อ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ | สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้: กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน

นักวิจัย: อ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ | สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความวิจัย การสื่อสารองค์กรสุขภาพ: ชมรมคนรักษ์ตับ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อ่อนสอาด | สังกัด: คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

นักวิจัย: ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ ผศ.ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ | สังกัด: วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ของประเทศไทย

นักวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง | สังกัด: วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นักวิจัย: อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร | สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์
Go to top of page