โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

บุคลากร

บริหาร

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

รองอธิการบดีสายงานวิจัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ (ISES)

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย ดูแลศูนย์บริการวิจัยและวารสารสุทธิปริทัศน์

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

อาจารย์วันเพ็ญ พินเผือก

นักวิจัยและเลขานุการอธิการบดีกิตติคุณ

ชนาธิป มิธิดา

นักวิจัยและเลขานุการรองอธิการบดีสายงานวิจัย

แผนกเลขานุการ

ธนันต์ ไพรเกษตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนกบริการวิจัย

สกุลทิพย์ อนันตรักษ์

นักวิจัย

ปริญญา คล้ายเจริญ

นักวิจัย

นันทวัน รามเดชะ

นักวิจัย

ศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

ผู้ช่วยนักวิจัย

กรรณิการ์ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

ศราวุธ โกมุธพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

ศมภัส บัญฑะมาลีกุล

เจ้าหน้าที่

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

รองอธิการบดีสายงานวิจัย 

และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ (ISES)

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 361

renu.suk@dpu.ac.th 

การศึกษา

 • Ph.D(Ag.Econ.) University of Nebraska at Lincol, USA
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย

ดูแลศูนย์บริการวิจัยและวารสารสุทธิปริทัศน์

โทรศัพท์  02-9547300 ต่อ 358

082-220-1414

Emali: kiatanantha.lou@dpu.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Economics)  The Australian National University

M.A. Economic Policy The Australian National University>

M.A. Economics  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Msc. Environmental and Natural Resource Economics  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

โทร 0-2954-7300  ต่อ 446

Titirut.mek@dpu.ac.th

การศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก : Ph.D. Statistics (English Program) NIDA Thailand.

Dissertation Title: “AN ALTERNATIVE ESTIMATOR FOR REGRESSION COEFFICIENTS WITH OUTLIERS” Year 2011

 • ระดับปริญญาโท : สถิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546
 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2544

ดาวน์โหลดไฟล์

อาจารย์วันเพ็ญ พินเผือก

นักวิจัยและเลขานุการอธิการบดีกิตติคุณ
 

การศึกษา

 • นศ.ม (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชนาธิป  มิธิดา

นักวิจัยและเลขานุการรองอธิการบดีสายงานวิจัย

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 362

chanathip.mit@dpu.ac.th

ธนันต์ ไพรเกษตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร  02-954-7300 ต่อ 528

thanan.prk@dpu.ac.th

สกุลทิพย์ อนันตรักษ์

นักวิจัย

โทร 02-954-7300 ต่อ 633

sakulthip.ana@dpu.ac.th

การศึกษา
 • ศศม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี

ปริญญา คล้ายเจริญ

นักวิจัย

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 431

อีเมล์ Parinya.kla@dpu.ac.th

การศึกษา

 • ศศ.ม.. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นันทวัน รามเดชะ

นักวิจัย

โทร 02-954-7300 ต่อ 631

nantawan.ram@dpu.ac.th

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร  02-954-7300 ต่อ 152

saksit.ckt@dpu.ac.th

การศึกษา

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

กรรณิการ์ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร 0 2954-7300 ต่อ 445

kannika.wat@dpu.ac.th

การศึกษา

 • บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศราวุธ โกมุธพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร 02-954-7300 ต่อ 128

sarawut.kom@dpu.ac.th

การศึกษา

 • บธ.บ. (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศมภัส บัญฑะมาลีกุล

เจ้าหน้าที่

โทร 02-954-7300 ต่อ 632

samapas.ban@dpu.ac.th

การศึกษา
ศศ.ป (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Go to top of page