โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

บุคลากร

บริหาร

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

อาจารย์วันเพ็ญ พินเผือก

นักวิจัยและเลขานุการอธิการบดีกิตติคุณ

แผนกเลขานุการ

ธนันต์ ไพรเกษตร

เจ้าหน้าที่

แผนกบริการวิจัย

สกุลทิพย์ อนันตรักษ์

นักวิจัย

ปริญญา คล้ายเจริญ

นักวิจัย

ศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

ผู้ช่วยนักวิจัย

กรรณิการ์ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

ศราวุธ โกมุทพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

โทร 0-2954-7300  ต่อ 446

Titirut.mek@dpu.ac.th

การศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก : Ph.D. Statistics (English Program) NIDA Thailand.

Dissertation Title: “AN ALTERNATIVE ESTIMATOR FOR REGRESSION COEFFICIENTS WITH OUTLIERS” Year 2011

 • ระดับปริญญาโท : สถิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546
 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2544

ดาวน์โหลดไฟล์

อาจารย์วันเพ็ญ พินเผือก

นักวิจัยและเลขานุการอธิการบดีกิตติคุณ
 

การศึกษา

 • นศ.ม (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ธนันต์ ไพรเกษตร

เจ้าหน้าที่

โทร  02-954-7300 ต่อ 528

thanan.prk@dpu.ac.th

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สกุลทิพย์ อนันตรักษ์

นักวิจัย

โทร 02-954-7300 ต่อ 633

sakulthip.ana@dpu.ac.th

การศึกษา
 • ศศม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี

ปริญญา คล้ายเจริญ

นักวิจัย

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 431

อีเมล์ Parinya.kla@dpu.ac.th

การศึกษา

 • ศศ.ม.. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร  02-954-7300 ต่อ 152

saksit.ckt@dpu.ac.th

การศึกษา

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

กรรณิการ์ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร 0 2954-7300 ต่อ 445

kannika.wat@dpu.ac.th

การศึกษา

 • บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศราวุธ โกมุธพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทร 02-954-7300 ต่อ 128

sarawut.kom@dpu.ac.th

การศึกษา

 • บธ.บ. (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Go to top of page