โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิจัย

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 4 TICC International Conference Download

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research Download

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  Download

Go to top of page