โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


ประชาสัมพันธ์

เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 ในวันที่ 1-2 พ.ย. 2560 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT 2017 ในวันที่ 2-3 พ.ย. 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม Download

Go to top of page