โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

เรื่อง ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ระหว่าวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 Download

เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย

วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2560 Download

Go to top of page