โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทควมวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Science CIBMSS " ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก Download

เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 Download

Go to top of page