โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 101 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (FACTORS AFFECTING TOURISTS’ DECISION TO VISIT THE ROYAL-INITIATED MAE NGON RIVER BASIN DEVELOPMENT PROJECT IN FANG DISTRICT, CHIANG MAI)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอนฯ บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านยางและพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ทั้งกลุ่มที่เดินทางไป-กลับ และกลุ่มที่พักค้างแรมจำนวน 191 ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนฯนั้น พบว่า การที่แหล่งท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียง มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านประชากรศาสตร์กับตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยผลักดันในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์นั้น พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และระยะเวลาในการท่องเที่ยว และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวระหว่างตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การมีประสบการณ์เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วและความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ:

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด


Abstract
      

This study had an objective to study factors affecting touristsdecision to visit the royal initiated Mae Ngon river basin development project in Fang district, Chiang Mai. The samples were 191 tourists and excursionists, visiting agricultural tourist attractions, Ban Yang Community and The First Royal Factory at Fang museum, at Mae Ngon river basin. The samples were chosen by convenience sampling.

The results showed that connections with tourist attractions in the same area strongly affected the touristsdecision, as the connections drew more tourists. Further, through the Chi-square test of relationships between demographic profile and tourism behaviors, such as the amount of money and time they spent during their trips. A one-way ANOVA was conducted to compare the effect of demographic profile and tourism behaviors variables of the touristsopinions. The findings showed that, on average, tourists with different gender, age group, and educational background showed no difference in their opinions. Also for those who had visited the site and had different desires for revisiting, showed no difference in their opinions.

Keywords:

The Royal-initiated Mae Ngon River Basin Development Project, Tourist’s Decision, Push and Pull Factorsอ่าน 405 ครั้ง ดาวน์โหลด 38 ครั้ง

Go to top of page