โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 101 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 2561

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเอง ของพนักงานสายงานบริการลูกค้า ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL CLIMATE AND THE PERSONAL DEVELOPMENT OF CUSTOMER SERVICE LINE OF COMMERCIAL BANK IN BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

การรับรู้บรรยากาศองค์การเป็นความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่อหน่วยงานที่พวกเขาสังกัดอยู่ โดยความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นหากบรรยากาศองค์การดีการปฏิบัติหรือการพัฒนาตนเองของพนักงานก็ย่อมจะดีตามไปด้วย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานสายงานบริการลูกค้า ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาไมโครบร๊านซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 สาขา สาขาละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการพัฒนาตนเองของพนักงานสายงานบริการลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาไมโครบร๊านซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง

คำสำคัญ:

การรับรู้บรรยากาศองค์การ การพัฒนาตนเอง พนักงานสายงานบริการลูกค้า


Abstract
      

Perceived organizational climate is the employee's will to the agency they belong to. Such feelings reflect the values, attitudes and behavior of employees under the working environment. So if the atmosphere is good. The practice or self-development of the employees will be good as well. This research focuses on the relationship between perceived organizational climate and self-development. The sample used in the research is customer service of the Bangkok Bank Public Company, Micro branch in the Bangkok area. there are 25 branches of 8 branches, totaling 200 people. The data were collected by questionnaire. The statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation and the Pearson Product Moment Correlation test. The research found that revealed that the organization climate has a relationship in the positive direction with personal development of customer service, Bangkok Bank Public Company, Micro branch in the Bangkok Area in medium level.

Keywords:

Perceived Organizational Climate, Personal Development, Customer Service Lineอ่าน 236 ครั้ง ดาวน์โหลด 35 ครั้ง

Go to top of page