โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับที่ 100 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 2560

การตลาดเชิงประสบการณ์และคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าเบเกอรี่ร้าน เอสแอนด์พี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (EXPERIENTIAL MARKETING AND RELATIONSHIP QUALITY INFLUENCE ON CUSTOMER LOYALTY OF BAKERY S&P SHOP IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์และคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าเบเกอรี่ร้าน เอสแอนด์ พี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่ซื้อเบเกอรี่ร้านเอสแอนด์ พี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 385 คนการสุ่มตัวอย่างแบบแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ประกอบด้วย ประสบการณ์ทางความรู้สึก ประสบการณ์ทางการกระทำ และประสบการณ์ทางการเชื่อมโยง มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าเบเกอรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนคุณภาพความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความผูกพัน มีความอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าเบเกอรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สำหรับผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเบเกอรี่

คำสำคัญ:

การตลาดเชิงประสบการณ์ คุณภาพความสัมพันธ์ ความภักดีของลูกค้า


Abstract
      

The purpose of this study aimed to describe experiential marketing and relationship quality influence on customer loyalty of bakery S&P shop in bangkok and metropolitan areas. The questionnaire was applied  as a tool to collected data from 385 participants, who are S&P bakery consumers in bangkok and metropolitan. Probability Sampling, in particular Multi – Stage Random Sampling, was used as a method to select the participants. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis (MRA). The results found that the experiential marketing consists of feel experiential, act experiential and relate experiential which were influenced to customer loyalty at the level of significance 0.01. The relationship quality consists of satisfaction, trust, and commitment. These relationship qualities influenced customer loyalty at the level of significance 0.01. The findings of this study were utilized to develop a marketing strategy in order to fulfill the need of bakery customers.

Keywords:

Experiential Marketing, Relationship Quality, Customer Loyalty อ่าน 353 ครั้ง ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

Go to top of page