โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CONFUCIAN CULTURE AND CHINESE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: IS CONFUCIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CCSR) A REALITY OR A MYTH?

บทคัดย่อ
      

คำนิยามของ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มีหลักฐานต้นกำเนิดจากการใช้ปรัชญาของโลกตะวันตกเป็นศูนย์กลาง (Western centric CSR) บทความนี้กล่าวถึงการเชื่อมต่อบทความทางวิชาการเพื่อกระตุ้นการอภิปรายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของการใช้ปรัชญาของโลกตะวัน ออกเป็นศูนย์ (Eastern centric CSR) ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่างในด้านความแตกต่าง แรงจูงใจ และคุณลักษณะ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเปรียบเทียบนำความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติทั้งด้านทฤษฎีและปรัชญาว่า มีปัจจัยด้านวัฒนธรรมและความเชื่อหลักในส่วนต่างๆของโลก จากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางวิชาการของโลกตะวันออกพบว่า วัฒนธรรมขงจื้อดั้งเดิมเป็นศูนย์กลางของความรับผิดชอบต่อสังคมสมัยใหม่ของโลกตะวันออก ประเทศทางด้านตะวันออกโดยเฉพาะประเทศจีน ไม่จำเป็นต้องทำตามปรัชญาโลกตะวันตก แต่สามารถปรับใช้คุณธรรมจริยธรรมของรากเง้าวัฒนธรรมและความเชื่อสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม  

คำสำคัญ:

ขงจื้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม สังคม ตะวันตก ตะวันออก ประเทศจีน


Abstract
      

Definitions of Corporate Social Responsibility (CSR) have mainly originated from a “Western centric” evidence-based, philosophical approach. This paper endeavours to bridge the gap in academic literature to enhance the debate on Eastern “centric” CSR. There is, therefore, a need to compare and contrast the notion of CSR in terms of its differences, motivations and characteristics and to see whether the practice of CSR differs theoretically and philosophically depending on the culture and values experienced in a particular part of the world. The findings of this study add to Eastern academic discourse in which traditional Confucian Culture lies at the heart of modern Eastern CSR practice. The East, particularly China, does not have to follow perceived Western ethical CSR practice but can embrace ethical virtues suited to its own cultural roots and ancient traditions. This work hopes to encourage discussion into the possible links between the value of Confucian Culture and the values within CSR.

Keywords:

Confucius, Corporate Social Responsibility, Ethics, Society, West, East, Chinaอ่าน 502 ครั้ง ดาวน์โหลด 44 ครั้ง

Go to top of page