โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าว ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
      

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเปิดรับชม

            ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ค่อนข้างสูงคือ 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีอาชีพ พนักงานเอกชน รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับชมด้านความถี่ในการรับชมของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 4 วันต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการรับชม 75 นาทีมากที่สุด และใช้เวลาในการรับชมน้อยที่สุดคือรับชมวันละ 1 นาที ช่วงเวลาในการับชมคือในวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 19.00-20.15 น.) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น มากที่สุด โดยมีลักษณะการรับชมเรื่อยๆ ตั้งใจชมเฉพาะในช่วงที่สนใจ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหารายการ และทางด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมทั้งในด้านความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชม และลักษณะในการเปิดรับชม

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเปิดรับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมข่าว โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล


Abstract
      

            The purpose of this research is 1) to study the behaviors for watching digital television news program by people in Bangkok Metropolitan area, 2) to study the factors that influence the choice of digital television news program for people in Bangkok Metropolitan area, 3) to study the relationship between the factors that influence the choices for watching digital television news program for people in the Bangkok Metropolitan area and the viewing behaviors

            The researcher used quantitative methodology by applying questionnaire to a sample of 400 persons. It was found in regard to the demographic characteristics, the incomes of the sampling group was rather high, ranging from 15,001 to 30,000 Baht and their occupations was employee in private business. The educational level of the sampling was rather high, mostly Bachelor Degree. It was also found that most of the sampling watched digital televisions news program 4 days per week, on average 39 minute per day from Monday to Friday (from 19.00 hours to 20.15 hours). The sampling group chose to watch TNN Channel Number 16 the most. They tend to leave the televisions on, paying attention only at when a program of interest was on. The main factor that influenced the choice of watching digital television news program was the program content. In terms of relationship between factors that influence the choice of digital television news program and the behaviors on the turning on television for watching the frequency, the duration and the reason for watching.

Keywords:

Viewing Behaviors, Factors influencing news program viewing, Digital Televisionอ่าน 462 ครั้ง ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

Go to top of page