โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กและเสพยา)

บทคัดย่อ
      

            การศึกษาวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา (โครงการ 3 ซ.) ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงต้นเหตุของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณในการสำรวจความคิดเห็น

            ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาเกิดจากการมีส่วนร่วมรหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถสร้างความประใจให้กับเด็กและเยาวชนโดยการเข้าร่วมโครงการ 3 ซ.

            เมื่อพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน พบว่าเด็กและเยาวชนเลิกประพฤติตนในรูปแบบ 3 ซ. นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เคารพพ่อ แม่ สนใจดนตรีมากขึ้น และมีระเบียบวินัยมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนและสังคมในภาพรวมมีความสุขในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า สาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยภายในครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการสนับสนุนลูกหลานในลักษระที่ไม่ถูกต้อง

            สำหรับข้อเสนอแนะโครงการ 3 ซ. ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆโดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน และภาคสังคมต้องเข้าใจเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการเรียนรู้ ปัญหาอาชญา พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม


Abstract
      

             In this research investigation entitled “Learning Innovations in a Project for Correcting Crime Problems and Improper BehaviorsofChildrenand Young Persons in Cases Involving Vehicle Racing,RunningWild, Improper SexualRelationships and Illicit DrugUse (theTriple-S Project),” the researcher specifies operational patterns in preventing and solving problems encounteredby children and young persons. The researcher also studies successful operations conducted by the provincial police in Chanthaburi province. The researcher additionally examines the real causes of improper behaviors on the part of children and young persons.

            The researcher used qualitative research techniques in carrying out this inquiry by virtue of conducting documentary research,holdingfocusgroupdiscussions, and conducting in-depth interviews, as well as quantitative research in surveying opinions.

            Findings showed that the operational patterns in preventing and solving  such problems involved the fostering of participation by all sectors concerned—the public sector, the private sector, and the people’s sector—as well as changes  made in police strategies whereby the police were able to impress children and young persons by adopting the “Triple-S” strategy. 

In considering the aspect of operational success, the researcher found that children and young persons ceased from engaging in the objectionable “Triple-S” behaviors. They also showed respect for their parents and more frequently listened to them.Theybecameresponsible andmoredisciplined.This resultedinthe circumambient community and society being more secure in life and possessions. In addition, it was also found that the real causes of improper behaviors arose from internal factors—broken families, divorced parents, and parents not being good role models, as well as lending support to their offspring in a wrongful fashion. 

            All in all, recommendations are the project under study should be continuously operated and should be encouraged to spread to other provinces.The public sector should provide budgetarysupportinsolvingthe problems of children and young persons in a sustainable manner.The social sector must understand children and young persons and participate in helping children and young persons with improper behaviors to deal with their problems. 

Keywords:

Learning Innovation, Crime Problems, Improper Behaviorsอ่าน 525 ครั้ง ดาวน์โหลด 31 ครั้ง

Go to top of page