โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผล การทำงานของบุคลากรการประปานครหลวง

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาปัจจัยการทำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ จำนวน 248 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยทำการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมภายในการประปานครหลวงผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) บุคลากรการประปานครนครหลวง สำนักงานใหญ่ มีปัจจัยการทำงานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือด้านบทบาท ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม ด้านระบบการทำงาน และด้านเป้าหมาย ตามลำดับ

2) บุคลากรการประปานครนครหลวง สำนักงานใหญ่ มีประสิทธิผลการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการธำรงรักษาสมาชิกรองลงมา คือด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและด้านผลลัพธ์ในการทำงานตามลำดับ

3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด

4) ผลการสัมภาษณ์พบว่าการประปานครนครหลวงมีนโยบายส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม CSR และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พูดคุยกันในทุกเรื่องโดยการประชุมหารือกัน ทำให้บุคลากรมีความใกล้ชิด พบปะพูดคุยกันได้ง่าย และสร้างให้หัวหน้างานมีความใส่ใจสมาชิกให้มากขึ้น ทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน โดยกิจกรรม CSR ที่การประปานครหลวงทำเป็นแบบ In Process โดยมุ่งเน้นการสร้างการบริการที่ดี และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและบุคลากร

คำสำคัญ:

การทำงานเป็นทีม ปัจจัยการทำงานเป็นทีม ประสิทธิผลการทำงาน การประปานครหลวง


Abstract
      

The objectives of this study are as follows: 1) to study teamwork factors of employees at Metropolitan Waterworks Authority, 2) to study work effectiveness of employees at Metropolitan Waterworks Authority and 3) to study the relationship between teamwork factors and work effectiveness of employees at Metropolitan Waterworks Authority. A mixed methodology between quantitative research and qualitative research were utilized. Quantitative research was employed using questionnaires as a research instrument to collect the data. The samples used in this study comprised 248 employees of Metropolitan Waterworks Authority at the headquarters. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics techniques. Qualitative Research was conducted using structured in-depth interviews with Director of Internal Social Responsibility Management Division of Metropolitan Waterworks Authority. The research results can be summarized as follows:

1) In overall, teamwork factors of employees of Metropolitan Waterworks Authority at the headquarters are at high level. In details, the highest average of components of teamwork factors is Environment, followed by Role, Technical Skills of Team Members, Behavior and Relationships among Team Members, System, and Goal, respectively. 

2) In overall, work effectiveness of employees of Metropolitan Waterworks Authority at the headquarters are at high level. In details, the highest average of work effectiveness’ components is Maintain Team Members, followed by Learning and Development and Working Outcomes, respectively.

3) The results of the second hypothesis testing reveal that in overall, teamwork factors have a positive relationships with work effectiveness of employees of Metropolitan Waterworks Authority at the headquarters at the highest level.

4) The results of in-depth interview revealed that Metropolitan Waterworks Authority indeed has a policy to promote teamwork through CSR activities. The “in process” CSR activities are employed with emphasizing in delivering good services and satisfying customers and employees. Moreover, Metropolitan Waterworks Authority gives the employees opportunity to express their opinion in every matters in the meetings and creates the environment which employees can easily talk to each other. These create the closeness among employees. Besides, Metropolitan Waterworks Authority trains their supervisors to pay more attention on their subordinates and treat them as a family member.

Keywords:

Teamwork, Teamwork Factors, Work Effectiveness, Metropolitan Waterworks Authorityอ่าน 627 ครั้ง ดาวน์โหลด 58 ครั้ง

Go to top of page