โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การศึกษาองค์ประกอบคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ

บทคัดย่อ
      

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณงามความดีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 คนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

                ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (x2= 96.26, df = 82, p = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01) โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.80-0.95 ทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.52-0.65 แสดงว่า โมเดลการวัดคุณงามความดีที่สร้างขึ้นสามารถนำมาอธิบายการมีคุณงามความดีได้ โดยสามารถเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ด้านความเข้าใจในชีวิต ด้านความเป็นมนุษย์ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านปัญญาและความรู้ และด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม ตามลำดับ

คำสำคัญ:

 การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณงามความดี


Abstract
      

This research aimed to study the elements of virtue. The group of sample is 1,200 undergraduate students of the 2016. Randomly multistage, they answered the questionnaire used as instrument for data collection, on their perception of virtue. The result showed the reliability of .96 from the Confirmatory Factor Analysis (CFA).

            Furthermore this result from Confirmatory Factor Analysis of models measuring the undergraduate students of the 2016. Concordance of virtue is consistent with the empirical data (x2= 96.26,df = 82, p = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00,RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01 ) with standardized factor loading between 0.80 and 0.95. All the elements are statistically significant at 0.01 while Construct Reliability is situated between 0.52 and 0.65. This proves that the models can explain, with standardized factor loading, virtue in descending order as follows: Courage, Transcendence, Humanity, Temperance, Wisdom and Knowledge, and Justice.  

Keywords:

Factor Analysis Virtueอ่าน 511 ครั้ง ดาวน์โหลด 70 ครั้ง

Go to top of page