โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง 4 สถาบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ จำนวน 980 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจำนวน 540 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อหาองค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรม และแบบสอบถามเพื่อยืนยันองค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในขั้นที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ด้วยโปรแกรม LISREL

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรมที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ ความมีเมตตา การให้อภัย และความเคารพ ทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความฉลาดทางจริยธรรมได้ร้อยละ 36.66 จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติต่างๆ พบว่า โมเดลความฉลาดทางจริยธรรมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ:

ความฉลาดทางจริยธรรม  การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี


Abstract
      

The objectives of this research are to analyze the exploratory factor analysis and the confirmatory factor analysis of moral intelligence of undergraduate students in private higher education institutions of the central region. The sample consistes of 980 undergraduate students for analyzing exploratory factor analysis and  540 undergraduate students in for analyzing second order confirmatory factor analysis from 4 private higher education institutions. Data were collected by using questionnaires related to moral intelligence with 5 rating scale and then analyzed by exploratory factor analysis using statistical package program SPSS to extract the component of moral intelligence. The model was validated by second order confirmatory factor analysis using LISREL program.

The research results indicated that moral intelligence of undergraduate students consists of four components: responsibility, compassion, forgiveness, and respect. The four components accounted for 36.66% of moral intelligence. The statistical test indicates that moral intelligence model was congruent with the empirical data.

Keywords:

Moral Intelligence, Factor Analysis, Undergraduate Student อ่าน 463 ครั้ง ดาวน์โหลด 69 ครั้ง

Go to top of page