โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 2) หาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นแบบคู่ขนาน กลุ่มตัวอย่างคือ  นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน ที่ลงเรียนรายวิชาดนตรีและศิลปะจีน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  และกลุ่มทดลองแบบคู่ขนาน ซึ่งได้มาจากรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาสาสมัครในการทดลองแบบคู่ขนาน ทั้งหมด 3 รายวิชา ซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้แก่ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 คน  2. นักศึกษาทุกชั้นปีที่ ทุกคณะวิชาที่ลงทะเบียนเรียนวิชารายวิชากีฬามวยไทยเป็นวิชาเลือกเสรี จำนวน 30 คน  3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชื่อรูปแบบคือ “SILPA model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ การหาคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน มีเกณฑ์คุณภาพในระดับดี 2) หลังเรียนตามรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะจีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) มีพัฒนาการในงานสร้างสรรค์สูงขึ้น 4) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5) ในการทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3  รายวิชา พบว่าหลังเรียนตามรูปแบบฯ นักศึกษามีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในระดับดีและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบการสอน การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน งานสร้างสรรค์


Abstract
      

This research study is aimed to 1) develop and evaluate the validity of the development of Art-Based instruction model 2) evaluate the efficiency of Art-Based instruction model 3) implement the model in convergent parallel mixed methods design. The subject were 30 second year undergraduate students in Teaching Chinese as a Foreign Language Students major who enrolled Music and Chinese Art course in the first semester of academic year 2016 by Purposive Sampling. The convergent parallel experiment group volunteered from 3 courses that taught by researcher. They were students from Faculty of Education, Silpakorn University: 30 fourth year students in Chinese teaching as foreign language major who enrolled Chinese in daily life course, 30 students from any majors who enrolled Thai boxing course as elective course and 30 students in Educational Technology major who enrolled creative digital photography. The research instruments consisted of Art Based instruction model to promote creative task model, teaching manual for model usage, lesson plans, comprehension achievement test, creative task ability evaluation form and questionnaire of satisfaction toward the model. Average, standardize variation, t-test dependent and content analysis were applied to  analyze data. The results were that 1) The “SILPA model” was conducted which consisted of 5 aspects; principles, objectives, activities procedures, evaluation, and implementation condition. The model was validated by 9 experts in the good level 2) After learning with the  model, the samples had higher comprehension significantly on the music and Chinese art than before learning with the model (p<.05) 3) The samples had higher progress on creative task production 4) The students’ opinions toward the learning activities was at high level 5) From the parallel experiment, students’ creativity ability on creative task production were at good level after learning with the model and students’ opinions toward the learning activities was at high level as well.

Keywords:

The Development of Instructional Model, Art Based Learning, Creative Workอ่าน 530 ครั้ง ดาวน์โหลด 65 ครั้ง

Go to top of page