โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 97 มกราคม -มีนาคม 2560 2560

ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smart Phone ในต่างประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย THE INFLUENCE OF ATTITUDES AND MARKETING MIX ON USAGE BEHAVIOR OF THAI SERVICE USERS WHO USE INTERNET SERVICE VIA SMARTPHONE IN OVERSEAS

บทคัดย่อ
      

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone ในต่างประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทั่วไปส่วนบุคคลที่มีต่อการให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone และศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนไทยที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone ในต่างประเทศ จำนวน 400 คน โดยทำการเก็บข้อมูล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการทดสอบไคสแควร์ (X2-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ใช้บริการฯ ที่มีความแตกต่างกันทางด้านการประกอบอาชีพส่งผลต่อการให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone ด้านบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน และยังพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอัตราการเดินทางของผู้ใช้บริการฯ  ส่งผลต่อการให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการ  และพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้บริการฯ ที่มีทัศนคติในด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะประเภท Smartphone แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ:

ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม การใช้บริการ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ชาวไทย


Abstract
      

The purpose of this research were: 1) to study the influence of the demographic characteristics of Users who use an Internet service overseas via a Smartphone and the marketing mix factors of the Internet service business and consumer’s behavior, 2) to study the influence of the marketing mix factors on the Internet usage behavior of Thai service users via a Smart Phone overseas, and 3) to study the influence of the attitude factors and the Internet usage behavior of Thai service users abroad via  Smartphone.

This research used a Quantitative Method that collected data from 400 Thai people who had traveled abroad within 1 year and used Internet via Smartphone at Suvarnabhumi Airport. The data was analyzed by using descriptive statistics and hypotheses were tested by using inferential statistics including t-test, One-Way ANOVA, Pearson Correlation and Chi-squared test (X2-test) at a significance level of 0.05.

The hypothesis testing revealed that the demographic factors of service users, who had different occupations, affected users perception toward the importance of the marketing mix of Internet service providers via Smartphone, their service and their sales promotion differently. Moreover, the result showed that demographic factors, gender, age, career, status, education and traveling rate of service users affected user perception toward the importance of the marketing mix strategies of Internet service providers and the Internet usage behavior of users via Smartphone overseas.  It was also found that the Internet usage behavior of Smartphone users who had different attitudes about understanding, feeling and behavior, was significantly different.

Keywords:

Influence, Attitudes, Marketing Mix, Behavior, Thai Service Users, Internet, Service, Smartphone Overseasอ่าน 242 ครั้ง ดาวน์โหลด 20 ครั้ง

Go to top of page