โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ ตุลาคม-ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ ของนักศึกษา (ANALYSIS OF FACTOR EFFECTING LEVEL OF KNOWLEDGE FOR UNIVERSITY STUDENT)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ข้อมูล ด้านระดับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับให้คำปรึกษา โดยทำการ สำรวจกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 4 ชั้นปี รวมจำนวน 385 คน มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับความรู้ของนักศึกษา โดยมีตัวแปรต้นประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา หลักสูตร ภูมิลำเนา รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน (เฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว) และ ตัวแปรตามคือระดับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำมาวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าทดสอบค่าที (Independent t-test) กับกลุ่ม ตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี มากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบสมมุติฐานที่น่าสนใจพบว่านักศึกษามีระดับความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เรียงลำดับจากน้อยไปมากคือ ชั้นปีที่ 1 2 3 สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 มีระดับความรู้สูงกว่าชั้นปีที่ 1 และ 2 แต่ต่ำกว่าปีที่ 3 สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เนื่องจากใกล้จบการศึกษาจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับความรู้ ในด้านต่างๆ มากนัก ส่วนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวิชาเลือกที่เกี่ยว เนื่องกับผลการเรียนจึงให้ความสนใจกับความรู้ต่างๆมากที่สุด อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำผลจากการ วิจัยนี้ ไปใช้ประกอบคำแนะนำในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้

คำสำคัญ:

 ความรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ การเรียน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย


Abstract
      

The research purpose of Analysis of Factor Effecting Level of Knowledge for University Student is to gather requirements from students toward level of student knowledge in the area of advisory topics. The survey is conducted in the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi with the population of 385 students from 1st -4th year. The independent variables consist of gender, age, birthplace, year of study, curriculum, and monthly allowance from parents (for personal expenses) and dependent variable is the Level of knowledge related to the study. The statistical measures used in the data analysis were percentage, average, and standard deviation. To analyze the difference, independent t-test is used for two-sample groups; One-Way ANOVA is applied to those containing more than two groups. Lastly, paired LSD (Least Significant Difference) was used to analyze the significance of improvement. The hypothesis testing revealed that the student’s level of knowledge related to the study can be ranked from lowest to highest as 1st, 2nd, and 3rd year students. The 4th year student knowledge of study is higher than 1st and 2nd but less than 3rd year. The 4th year students do not pay much attention to knowledge of both curriculum and study related because they are close to the graduation. While the rest of the students (1st-3rd year) are in the registration period of selective course and major, so they pay more attentions to the knowledge. As a result, the advisory teacher will use this research as a guideline to advice students who are their advisees.

Keywords:

Knowledge, Factors Effecting Knowledge, Education, University Studentsอ่าน 245 ครั้ง ดาวน์โหลด 2 ครั้ง

Go to top of page